หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเคลียง
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนบ้านสบเมย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
สพป.นครราชสีมา เขต 0
โรงเรียนเคียวนำ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางอารีย์ นวลนิรันดร์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเที่ยง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางฉวีวรรณ ยีสมัน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,596,678 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,772,277 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,861,831 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,408,355 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 4,058,913 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 4,015,268 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,963,017 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,941,504 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,901,396 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,716,451 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,598,445 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 3,153,899 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,992,101 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 2,733,542 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 2,653,656 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระร
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 09 พ.ค. 64)
คุณครูอรพินธุ์ ที่มอบหนังสือป๊อปอัพ 3 มิติอัน
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 08 พ.ค. 64)
ผบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 08 พ.ค. 64)
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี วันสงกรานต์
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 08 พ.ค. 64)
วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสามัคคีศึกษา ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการอุไรวรรณ ทองเสน
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 08 พ.ค. 64)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแม่แตง
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 08 พ.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศเลื่อน การรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนไหล่หินวิทยา | 05 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ขอเลื่อนการเปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564และเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ | 09 พ.ค. 64
รายงานสถานการณ์โควิด19 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนวัดสุขใจ | 08 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนโยธินนุกูล | 08 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนโยธินนุกูล | 08 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
โรงเรียนโยธินนุกูล | 08 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนโยธินนุกูล | 08 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนโยธินนุกูล | 08 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนโยธินนุกูล | 08 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนวันรับอุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล๑(สถาวร) | 08 พ.ค. 64
SAR นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม ปีการศึกษา 2563
โดย : นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2563
โดย : นางประทุมพร เคนหวด
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการค้นคว้าและนำเสนอ 2 แผนที่ 1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 2/2563 )
โดย : นางประทุมพร เคนหวด
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
PLC นางสาวพัชรียา ฮาตระวัง ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวพัชรียา ฮาตระวัง
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
โดย : นางสาวพัชรียา ฮาตระวัง
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์    จ.มหาสารคาม
ผลงานระดับชาติ หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
โดย :
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานระดับภาค หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
โดย :
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
โดย :
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
โดย :
ร.ร.บ้านวังเต่า    จ.นครศรีธรรมราช
O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 39.00 สูงกว่าระดับประเทศ 9.01
โดย : นักเรียนระดับชั้น ป.6
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th