หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังหิน
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบึงเทพยา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านบน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังเต่า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
นางสาวพรรณภัทร เกษประสิทธิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.หนองปลาหมอวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่าย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หนองปลาหมอวิทยาคม    จ.สุโขทัย
นางวัลลา เจริญกัลป์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
นางสาวลักษิกา ธรรมวินัยสถิต
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
นางสาวพรรณวิภา ต้นกันยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
นางสาวพิทยาภรณ์ สูแพะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านวังหิน    จ.ระยอง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 5,070,872 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 4,196,536 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 2,867,186 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 2,516,027 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,359,508 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 1,963,967 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 1,811,703 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,675,798 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 1,609,408 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,504,640 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 1,499,154 ครั้ง
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เข้าชม 1,477,487 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 1,448,767 ครั้ง
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เข้าชม 1,345,704 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 1,280,307 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โครงการเรียนปรับพื้นฐาน สายชั้น Gifted และ MEP (มัธยม) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 เม.ย. 61)
เยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 เม.ย. 61)
กิจกรรมกีฬาภายใน
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 เม.ย. 61)
อบรมคุณธรรม
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 เม.ย. 61)
การประชุม
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 เม.ย. 61)
วันมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 เม.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 สายชั้น Gifted และ MEP(มัธยม) เข้าร่วมโครงการเรียนปรับพื้นฐาน
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 20 เม.ย. 61
นโยบาย sioa modell
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม | 20 เม.ย. 61
คำสั่ง ที่ ๑๐๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูอัตราจ้าง และครูชาวต่างชาติ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 20 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 20 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | 20 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (จัดห้องใหม่61)
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 20 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (จัดห้องใหม่61)
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี | 20 เม.ย. 61
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรสะเต็มศึกษาเข้มข้น : Pro STEM education
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม | 20 เม.ย. 61
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Group dynamic for
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม | 20 เม.ย. 61
นโยบาย สพม25
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม | 20 เม.ย. 61
การอบรมครูออนไลน์ หลักสูตรการอบรมครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Upgrade)
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวเยาวลักษณ์ พรมศรี
ร.ร.วัดพิกุลเงิน    จ.นนทบุรี
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชุด Growing up with STRUCTURE เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
โดย : นางสุวิมล โกศลสุรัตน์
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
PLC การพัฒนาการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นป.3 โดยการใช้สื่อการสอนจากภาพ
โดย : น.ส.รัชภรณ์ สิงห์ชัย
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560
โดย : พิสิษฐ์ แสงทอง
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี

โดย :
ร.ร.สุริยวงศ์    จ.ราชบุรี

โดย :
ร.ร.สุริยวงศ์    จ.ราชบุรี
นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
โดย : เด็กชายเกริกเกียรติ เกษมปัญญากุล
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 จากผลการทดสอบ O-NET 2560
โดย : เด็กหญิงอรวรรณ อรรคคำ
ร.ร.บ้านหนองแสง    จ.อุบลราชธานี
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"
โดย : นางสาวบุญสิตา เกตกาญจน์ มและ นางสาวภัทราวรรณ จันพลโท
ร.ร.ท่าอุแทพิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th