หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนบ้านสดอ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านช้างเผือก
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
สพป.พิจิตร เขต 41
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5
นายมานพ บุญยิ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายชรินทร์ พลลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางสาวโสมฐาดา พงษ์สา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
นางสาวนันทวัน รอดมาก
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.พิบูลธรรมเวทวิทยา    จ.พิจิตร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 9,368,723 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,174,366 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 3,681,633 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,108,383 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 2,962,979 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เข้าชม 2,757,680 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 2,570,124 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 2,459,368 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 2,431,914 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 2,327,997 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 2,244,605 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,015,815 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 1,911,844 ครั้ง
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เข้าชม 1,906,311 ครั้ง
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เข้าชม 1,847,249 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยในบทเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
โดย : นางสาวปราณี นิตยะ
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
ชุดการเรียนรู้ "โครงงานธุรกิจวัยใสในโรงเรียน"
โดย : นางทิชากร สำราญชลารักษ์
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย    จ.นครพนม
รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดย : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ร.ร.งัวบาวิทยาคม    จ.มหาสารคาม
วรรณนา
โดย : นางสาววรรณา รังโปฎก
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
รางวัลคุรสดุดี
โดย : นายบุญเกิด เผือกใต้
ร.ร.บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
อาเซียนระดับภาค
โดย : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
การแข่งขันทักษะวิชาการ
โดย : นางสาวพรพรรณ กุญชร
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
คนหล่อดีเด่น
โดย : ธำรงเกียรติ ขามจัตุรัส
ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล    จ.ชัยภูมิ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนา กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวอริสราภรณ์ แสงเพ็ชร
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เคมีอินทรีย์ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นายมาโนช มั่นคง
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นายไพฑูรย์ ทิพยสุข
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ว31292 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ธรณีประวัติ โดยใช้เทคนิคการตั้งคาถาม
โดย : นางสาวโสภา มณฑา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บรรยากาศ ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์
โดย : นางสาววิสันตรี รสดี
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 5 ว33245 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง อาณาจักรสัตว์ โดยใช้เทคนิคสร้างความสัมพันธ์
โดย : นางลัดดา ศรีโสภา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง โมล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL
โดย : นางสาวฉวีวรรณ พรมมา
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง โมล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL
โดย : นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 2 ว31252 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการ โดยใช้เทคนิคการจูงใจให้นักเรียนกล้าตอบคำถาม
โดย : นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการคานวณสูตรทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
โดย : นางสาวนฤมล ก้อนขาว
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
การพัฒนาทักษะการคานวณสูตรทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
โดย : นายชัยณรงค์ เดชโนนสังข์
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี    จ.ปราจีนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/271 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th