หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางสาวสุนิษา รัสสะวรรณโณ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางสาวสุภาพร ยอดเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรุณรัตน์ ไชยสุริยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอมรรัตน์ ทองแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางปัทมา พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,951 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,804 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,930 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,428 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,853 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,355,025 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,620 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,984 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,756 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,979 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,576 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,698 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,518 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แฟ้มสะสมผลงาน
โดย : นายชัยยุทธ ฟักมงคล
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต
ง23101 วิชาการงานอาชีพ ม.3/7
โดย : นายฐิติพงศ์ เติมตระกูลลักษณ์
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
ส30225 วิชาโลกศึกษา ม.5/3,5/4
โดย : นางสาวนวรัตน์ อำมรพรต
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 รหัส ค33101
โดย : นางนัฐลดา พรมมี
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง    จ.ขอนแก่น
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางวรรณา นาวาพงษ์
ร.ร.วัดทรัพย์สโมสร    จ.กรุงเทพมหานคร
ชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 2
โดย : นางวรรณา นาวาพงษ์
ร.ร.วัดทรัพย์สโมสร    จ.กรุงเทพมหานคร
ชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1
โดย : นางวรรณา นาวาพงษ์
ร.ร.วัดทรัพย์สโมสร    จ.กรุงเทพมหานคร
ว30224 เคมีเพิ่มเติม4 ม.6
โดย : นางสาววนิดา วงค์ราชสีห์
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
วิชาภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1
โดย : นางสาวปาลณี หวั่นเส้ง
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
ส23101 วิชาสังคมศึกษา 5 มัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาววีรวัลย์ เพชรมีแก้ว
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
ศ21104 นาฏศิลป์1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวกรรณณพิณ บวงเงิน
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ม.6
โดย : นางสาวปภัชญา จันธรรมรงค์
ร.ร.ควนเนียงวิทยา    จ.สงขลา
The Development of a Quality Management Model Based on the Dhosakit Mind Volunteer that Promotes to Public Mind of Satri Chaiyaphum 2 School Students
โดย : นายสงวน มาตกำจร
ร.ร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพตามแนวคิด ทศกิจ จิตอาสา ที่ส่งเสริม จิตสาธารณะ ของนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
โดย : นายสงวน มาตกำจร
ร.ร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม    จ.ชัยภูมิ
ข้อสอบออนไลน์วิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เรื่อง คนดีของชุมชน
โดย : นางจิตราพร แสงเนตร
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รางวัล IQA AWARD 2563
โดย : นางสมหมาย พงษ์กอเงิน
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
รางวัลครูผู้สอน รางวัลชนะเลิศ เหรัยญทอง ระดับชาติ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
โดย : นางสาวทับทิม เป็งขวัญ
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
รางวัลครูผูสอนดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโลโลยี
โดย : นางสาวทับทิม เป็งขวัญ
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
รางวัลครูดีในดวงใจ
โดย : นางสาวทับทิม เป็งขวัญ
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแสดงตลก ระดับชั้น ป.1-ม.3
โดย : นายทนงศักดิ์ สูงขาว
ร.ร.บ้านแม่สุขวังเหนือ    จ.ลำปาง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/386 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th