หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอานันท์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านแทรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
สพป.นครพนม เขต 22
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
นายสมควร แปรพิมพา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นางกัญญา ทองสีไพล
ตำหแน่ง : พนักงานธุรการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ป่าเด็งวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายพีราวิชญ์ คีรีกิ้น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายจิตตรง ธนันชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านฉลอง    จ.ภูเก็ต
นายสันติ ทะสุนทร
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,293,912 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 5,197,849 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,329,178 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 4,276,179 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,945,273 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,920,065 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,595,896 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,585,662 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,446,916 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,443,241 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,323,565 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,881,075 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,610,207 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,460,547 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
โดมิโนแสนซน
โดย : นางวิไลลักษณ์ โจชัยชาญ
ร.ร.วัดเนินมะคึก    จ.พิษณุโลก
BINGO พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย
โดย : นางสาวรินดา สังข์โท
ร.ร.วัดเนินมะคึก    จ.พิษณุโลก
BINGO พัฒนาคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดย : นางสาวชิดชนก สุขกล่อม
ร.ร.วัดเนินมะคึก    จ.พิษณุโลก
ผลงานที่ผ่านมา
โดย : นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์
ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์    จ.ลำพูน
รางวัลบันทึกความดี
โดย : ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
ร.ร.ราชสาส์นวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
รางวัลสถานศึกษาที่เป็นเลิศในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โดย : ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
ร.ร.ราชสาส์นวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
รางวัลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โดย : ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
ร.ร.ราชสาส์นวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2562
โดย : ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
ร.ร.ราชสาส์นวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
โดย : ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
ร.ร.ราชสาส์นวิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนศรีวิทยา รายวิชาศิลปศึกษา2 (นาฏศิลป์) เรื่อง การละครไทย โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Google Form
โดย : นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว
ร.ร.สวนศรีวิทยา    จ.ชุมพร
การประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการทสี่ ่งเสริมให้ผู้เรียนพฒั นาเต็มศักยภาพ โรงเรียนวัดพงษาราม
โดย : ว่าที่ ร.ต. วีรชน บัวพันธ์
ร.ร.วัดนาเหล่าบก    จ.ฉะเชิงเทรา
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ปีการศึกษา 2561
โดย : นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ    จ.ภูเก็ต

โดย : ดร.วิรัช พานซ้าย
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12    จ.พิษณุโลก
แบบทดสอบบทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ชั้นป.4
โดย : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
สื่อการสอน ป.1
โดย : นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
ป.3 Unit 1 ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
โดย : นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
เกียรติบัตรเข้าร่วมงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 วันที่ 24 กันยายน 2563
โดย : นางสาวนูรอาร์ศิลาวาตี อาแว
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ห้องเรียนดินตรี - นาฏศิลป์
โดย : นางสาวอินทิรา สมพันธ์
ร.ร.ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)    จ.นนทบุรี
แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องห.ร.ม.และค.ร.น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาววราพร เชื้อหมอดู
ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)    จ.นนทบุรี
หนึ่งแสนครูดี รุ้นที่1
โดย : นายศักดิ์ชัย พนารัตน์
ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/440 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th