หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางสาวสุนิษา รัสสะวรรณโณ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางสาวสุภาพร ยอดเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรุณรัตน์ ไชยสุริยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอมรรัตน์ ทองแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางปัทมา พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,765 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,494 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,914 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,115 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,421 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,843 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,354,971 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,556 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,888 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,695 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,667 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,520 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,581 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,489 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ"ผู้นำนันทนาการเบื้องต้น"ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : นางสาวขัตติยา เข่งเงิน
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี
โดย : นายสิรภพ แหวนวงษ์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
Basic English Grammar
โดย : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรการอบรมเรียนออนไลน์ หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย : นายสิรภพ แหวนวงษ์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัย
โดย : นายเฉลิมพล นามวิชัย
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรการอบรมเรียนออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ
โดย : นายสิรภพ แหวนวงษ์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอออนไลน์การวัดประเมินความรู้ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ คอมพิวเตอร์
โดย : นางสาวอลิศา แข่งขัน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
หลักไวยยากรณ์ภาษาอังกฤษ
โดย : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
คู่มือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
โดย : นางสาวจันจิรา ทองสง่า
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
โดย : นางสาวจันจิรา ทองสง่า
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง งานและพลังงาน
โดย : นางสาวจันจิรา ทองสง่า
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : นางยุวดี หอมชื่น
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
แบบสำรวจความพร้อมด้านการเรียนทางไกล ตามสถานการณ์โรคโควิด-19 https://drive.google.com/drive/folders/1NoeLC5wv2pOwuZ9q5CQseSnOBZuOcfuD
โดย : นางจิตราพร แสงเนตร
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
บทเรียนและข้อสอบออนไลน์ วิชา วิทยาการคำนวณ ม.4 https://drive.google.com/drive/folders/1Pd5-xT9vZvzG41N7mVWPvci9eJWxUA58
โดย : นางจิตราพร แสงเนตร
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ข้อสอบออนไลน์ วิชาการงานอาชีพมัธยมศึกษาปีที่6 https://drive.google.com/drive/folders/1MdSd_5H_Hzikkjd3GORt-2jeMyuAqzXU
โดย : นางจิตราพร แสงเนตร
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
สร้างเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์
โดย : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
สร้างแบบทดสอบออนไลน์:การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site
โดย : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
สร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ :Pre-Intermediate English Level
โดย : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
สร้างแบบทดสอบออนไลน์:ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรค COVID-19
โดย : นายประสงค์ สุขแจ่ม
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/386 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th