หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านเทพประทับ
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สพป.ยโสธร เขต 2
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนวัดแม่กะ
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังทองแดง
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นางสาวสุนิษา รัสสะวรรณโณ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางสาวสุภาพร ยอดเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรุณรัตน์ ไชยสุริยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางอมรรัตน์ ทองแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
นางปัทมา พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านคลองกวางเขาวัง    จ.สงขลา
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม 13,061,826 ครั้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เข้าชม 5,515,788 ครั้ง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เข้าชม 4,786,531 ครั้ง
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
เข้าชม 4,273,919 ครั้ง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เข้าชม 3,912,135 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
เข้าชม 3,893,422 ครั้ง
โรงเรียนสุไหงโกลก
เข้าชม 3,825,845 ครั้ง
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
เข้าชม 3,354,974 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เข้าชม 3,325,568 ครั้ง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
เข้าชม 3,313,920 ครั้ง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เข้าชม 3,100,717 ครั้ง
โรงเรียนนารีนุกูล
เข้าชม 3,065,693 ครั้ง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
เข้าชม 2,644,535 ครั้ง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าชม 2,363,602 ครั้ง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
เข้าชม 2,337,494 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ผ่านการวัดประเมินทักษะ
โดย : นางสาวปวิตรา จำปาทอง
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
ผ่านการวัดประเมินทักษะ
โดย : นางสาวปวิตรา จำปาทอง
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม1-ม3
โดย : นางสาวอุภาพร อรุณรัตน์
ร.ร.วัดชมนิมิตร    จ.สมุทรปราการ
ครูผู้ฝึกซ้อมคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561
โดย : นางสาวอลิศา แข่งขัน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ครูผู้ฝึกซ้อมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561
โดย : นางสาวอลิศา แข่งขัน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
การทดสอบวัดความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา( covid-19 )
โดย : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โดย : นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ได้ผ่านการประเมิน
โดย : นายธเนศพลสิษฐ์ ไชยสวาสดิ์
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ หัวข้อ "การใช้ Zoom Cloud Meeting" ระยะเวลาการอบรม 8 ชั่วโมง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้มมัธยมศึกษาปีที่1
โดย : นายอาคม สุขะบุญพันธ์
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้มมัธยมศึกษาปีที่2
โดย : นายอาคม สุขะบุญพันธ์
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้มมัธยมศึกษาปีที่3
โดย : นายอาคม สุขะบุญพันธ์
ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์    จ.ภูเก็ต
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานการใช้งานอินเตอร์เน็ต
โดย : นางสาวเกศรา พันชนะ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์ เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดย : นางสาวเกศรา พันชนะ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
โดย : นางสาวเกศรา พันชนะ
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาไทย เรื่อง คำที่มักเขียนผิด ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนน 100% จากโรงงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองบัวแดง
โดย : นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ บินบือราเฮง
ร.ร.บ้านจือแร    จ.นราธิวาส
ผ่านการทดสอบวัดความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า COVID-19
โดย : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
โดย : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ผ่านการทดสอบวัดความรอบรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นทางพระพุทธศาสนาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีวันวิสา
โดย : นางสาวสุพัตรา มูลหา
ร.ร.นาแก้ววิทยา    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/386 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8555-6188, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th